Polar - Bengt Alv - Probability Studies 9.0"

75,00 €

9.0" X 32.25"
NOSE: 7.0"
WHEEL BASE: 14.5"
TAIL: 6.75"