Hockey - Nik Stain White 8.25"

79,00 €

Brand Hockey

Nik Stain First Pro Model

8.25 x 31.79"
14.12" Wheel Base